Kancelaria prowadzi zlecenia w sposób kompleksowy na każdym etapie zaawansowania, tj.:

  • przedsądowym (działania polubowne, monity listowne i telefoniczne, negocjacje ugód w zakresie ratalnych spłat zadłużenia),
  • sądowym (zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej w postępowaniu sądowym),
  • przedegzekucyjnym,
  • egzekucyjnym (reprezentowanie Klienta przed Komornikiem Sądowym, nadzorowanie i wspieranie czynności komorniczych).

Na zlecenie Klienta, Kancelaria podejmuje działania prowadzące do zaspokojenia roszczeń Klienta od dłużnika lub innych osób odpowiedzialnych za zapłatę długu.

Jeżeli dłużnik wyzbywa się majątku w celu udaremnienia egzekucji, Kancelaria oferuje przeprowadzenie postępowania sądowego (tzw. skargi pauliańskiej), na skutek którego możliwe jest przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego z majątku, którego dłużnik się wyzbył na rzecz innych osób.

Na życzenie Klienta, wszczynamy także postępowania karne i reprezentujemy w nich Klientów przeciwko dłużnikom, którzy wyzbyli się majątku w celu udaremnienia postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli dłużnik Klienta nie posiada majątku osobistego, natomiast posiada majątek objęty wspólnością małżeńską (najczęściej jest to nieruchomość), to w zależności od możliwości prawnych przeprowadzimy postępowanie mające na celu opatrzenie wyroku klauzulą wykonalności także przeciwko małżonkowi dłużnika, albo przeprowadzimy postępowanie mające na celu ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej pomiędzy dłużnikiem i jego małżonkiem oraz postępowanie o podział majątku wspólnego, aby wszcząć postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi z masy majątkowej, która przypadnie mu w wyniku takiego podziału.

Nasze doświadczenie pozwoli Klientowi dokonać wszelkich czynności prawnych, niezbędnych do skutecznego dochodzenia Jego roszczeń.

windykacja